[Seasar-user:12391] Re: websphere url rewriting

=?GB2312?B?wO7A1g==?= [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2008年 1月 7日 (月) 11:28:50 JST


>
> ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¹ÜÀí¤Î¡¸URL ÔÙ•ø¤­Þz¤ß¤òʹÓÿÉÄܤˤ¹¤ë
> ¡¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿áá¡¢¥í¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢doLogin£¨£©¤ÏŒgÐФµ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡¸<form>¡¹¥¿¥°¤Î¤É¤³¤«¤Ëégß`¤¤¤¬¤¢¤ë¸Ð¤¸¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÖú¤±¤Æ¤ªîŠ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja"><head>
<meta content="no-cache" http-equiv="pragma" /><meta content="text/html;
charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /><title>login</title></head>
<body>
  <img alt="example" src="../../../images/logo_fullcolor.gif"
/>
  <br clear="none" />
 WebEntrySupportSystem
 <hr size="1" />
 <form id="loginForm" name="loginForm" method="post"
enctype="application/x-www-form-urlencoded"
action="/dcw/view/m/cmn/login.html;jsessionid=0000Hx6L2s-XLt8o3fF0BkOvr37:-1">
 <font color="red">

  </font>
   <table><tr><td colspan="1" rowspan="1">ログインIDEE/td><td colspan="1"
rowspan="1"><input type="text" id="loginId" name="loginForm:loginId"
value="" size="30" /></td></tr><tr><td colspan="1"
rowspan="1">¥Ñ¥¹¥ï©`¥É£¡E/td><td colspan="1" rowspan="1"><input type="password"
id="password" name="loginForm:password" value="" size="30"
/></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><input type="submit"
id="doLogin" name="loginForm:doLogin" value="ログイン" /></td></tr></table>
  <input type="hidden" name="loginForm/view/m/cmn/login.html"
value="loginForm" /></form>
  <ul><li><a href="../visit/passwordReset.html"
shape="rect">¥Ñ¥¹¥ï©`¥É¤òÍü¤ì¤¿·½¤Ï¤³¤Á¤áE/a></li></ul>
</body></html>
-------------- next part --------------
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: http://ml.seasar.org/archives/seasar-user/attachments/20080107/5525a89f/attachment.html 


Seasar-user メーリングリストの案内