[Seasar-user:11945] =?gb2312?B?UkU6IFtTZWFzYXItdXNlcjoxMTk0Ml0gUmU6IFtTMlN0cnV0czppbWFnZV0g?= =?gb2312?B?pMukxKSkpMa=?=

xutao [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2007年 12月 6日 (木) 18:30:23 JST


> Date: Thu, 6 Dec 2007 17:26:25 +0900> From: [E-MAIL ADDRESS DELETED]> To: [E-MAIL ADDRESS DELETED]> Subject: [Seasar-user:11942] Re: [S2Struts:image] ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ> > Öдå(taedium)¤Ç¤¹¡£> > > ¡¡[S2Struts:image] ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢mayaa¤Ë¡¸<s2struts:image src="../view/common/img/b_send.gif" m:id="doTransmission" action="#{idreminder_idReminderAction.doTransmission}">ËÍÐÅ</s2struts:image>¡¹¤ò•ø¤­¤Þ¤·¤¿¡£> > ¬F×´¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºô¤Ó³ö¤·¡¢¥Õ¥©©`¥à¤ËévßB¸¶¤±¤µ¤ì¤¿ActionForm¤Îvalidate¤òŸoÒ•¤·¤Þ¤¹¡£> > ¤Ç¤â¡¢ActionForm¤Îvalidate¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢½Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡£> > html:form¥¿¥°¤ÎactionÊôÐԤ˥ޥåԥ󥰤µ¤ì¤ëAction¤È> idreminder_idReminderAction¤Ïͬ¤¸¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«´_ÕJ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£> > validate¤ÎŒÏó¤Ë¤Ê¤ëActionForm¤Ï> actionÊôÐԤ˥ޥåԥ󥰤µ¤ì¤ëAction¤ÎActionForm¤Ç¤¹¡£> > -- > Nakamura Toshihiro <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>> > _______________________________________________> Seasar-user mailing list> [E-MAIL ADDRESS DELETED]> https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
 
 
--------------------------------------------------
ありがとうございます
 
¤´Ìṩ¤Î°¸ÄÚ¤ò´_ÕJ¤·¤Æ¡¢†–î}¤ò°kÒŠ¤·¤Þ¤»¤ó¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë[S2Struts:submit]¤òʹÓä·¤¿¤é¡¢validate¤ò¤·¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢½Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤»¤ó¤«¡£
 
¤è¤í¤·¤¯¤ªîŠ¤¤¤·¤Þ¤¹
-------------- next part --------------
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: http://ml.seasar.org/archives/seasar-user/attachments/20071206/d02b07ff/attachment-0002.html 


Seasar-user メーリングリストの案内