[Seasar-user:13207] Re: s2flexプロジェクト

李乐 [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2008年 3月 10日 (月) 14:58:06 JST


蛍かりました。
Õý¤·¤¯Build¡¢ŒgÐФ¬¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤ÀÑо¿ÖФǤ¹¡£
˜‹³É¤¬¥µ¥ó¥×¥ë¤Èß`¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢égß`¤Ã¤¿¤È˼¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£^-^¡£

ご卦並ありがとうございます。
¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ªîŠ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£

ÔÚ08-3-10£¬nobu <[E-MAIL ADDRESS DELETED]> дµÀ£º
>
> ½üÌÙ£¨nobu£©¤Ç¤¹¡£
>
> Dolteng¤¬S2Flex2£«S2Dao¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥µ¥Ý©`¥È¤·Ê¼¤á¤Î•r¤Ï
> sample¤Î˜‹³É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Dolteng¤Î¥Ð©`¥¸¥ç¥ó¤¬ÉϤ¬¤Ã¤¿ëH¤Ë¡¢
> ˜‹³É¤¬‰ä¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
> ¡ù‰ä¸ü¤µ¤ì¤¿¥Ð©`¥¸¥ç¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ï¡¢Íü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(^-^;
>
> ˽¤¬Ê¹Ó䷤Ƥ¤¤ëDolteng0.18.1¤Ç¤Ïsample¤Èͬ¤¸˜‹³É¤Ç¥×¥í¥¸¥§
> ¥¯¥È¤ò×÷³É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ìÒÔ½µ¤Î¥Ð©`¥¸¥ç¥ó¤Ç‰ä¸ü
> されていると房います。
>
> Õý¤·¤¯Build¡¢ŒgÐФ¬¤Ç¤­¤ì¤Ð†–î}¤Ê¤¤¤È˼¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢Build¡¢
> ŒgÐФ¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¥±©`¥¹¤ÎˆöºÏ¤Ï¡¢Ê¹Ó䵤ì¤Æ¤¤¤ëJava¤Î¥Ð©`¥¸¥ç¥ó
> ¤¬1.5.x¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´_ÕJ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1.6.x¤Ç¤ÏÕý¤·¤¯„Ó×÷¤·¤Þ
> ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££¨Dolteng0.18.1¤Î¤ªÔ’£©
>
>
>
> ÀîÀÖ ¤µ¤ó¤Ï•ø¤­¤Þ¤·¤¿:
> > Àî˜S¤Ç¤¹¡£
> > ¤¤¤Ä¤â¤ªÊÀÔ’¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
> >
> > s2flexプロジェクトの恬撹圭隈は採ですか。
> >
> > ÒÔϤΤ褦¤Ç¤¹¤«£¿
> > File->New->Project->Chura Project->Project Type(S2Flex2+S2Dao)->Finish.
> > ¤·¤«¤·¡¢×÷¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï‰ä¤Ç¤¹¡£
> >
> > -s2flex
> > +WEB-INF/src/main/java
> > +WEB-INF/src/main/resources
> > +WEB-INF/src/test/java
> >  WEB-INF/src/test/resources
> > +bin
> > +html-template
> > +s2flex
> > +WEB-INF
> > +work
> >  main.mxml
> >
> > サンプルによって、參和のは屎しいと房います。
> > -s2flex2-example
> > +src/main/java
> > +src/main/resources
> >  src/test/java
> >  src/test/resources
> > +html-template
> >  lib
> > +licenses
> > +src
> >  target
> > +work
> >  build.xml
> >  license.txt
> >  pom.xml
> >
> > ¤É¤³¤«¤Ëégß`¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«£¿
> >
> >
> > ------------------------------------------------------------------------
> >
> > _______________________________________________
> > Seasar-user mailing list
> > [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> > https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
>
>
> _______________________________________________
> Seasar-user mailing list
> [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
>
>
-------------- next part --------------
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: http://ml.seasar.org/archives/seasar-user/attachments/20080310/535b2bcf/attachment-0001.html 


Seasar-user メーリングリストの案内