[Seasar-user:13202] Re: s2flexプロジェクト

nobu [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2008年 3月 10日 (月) 12:46:33 JST


½üÌÙ£¨nobu£©¤Ç¤¹¡£

Dolteng¤¬S2Flex2£«S2Dao¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥µ¥Ý©`¥È¤·Ê¼¤á¤Î•r¤Ï
sample¤Î˜‹³É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Dolteng¤Î¥Ð©`¥¸¥ç¥ó¤¬ÉϤ¬¤Ã¤¿ëH¤Ë¡¢
˜‹³É¤¬‰ä¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù‰ä¸ü¤µ¤ì¤¿¥Ð©`¥¸¥ç¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ï¡¢Íü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(^-^;

˽¤¬Ê¹Ó䷤Ƥ¤¤ëDolteng0.18.1¤Ç¤Ïsample¤Èͬ¤¸˜‹³É¤Ç¥×¥í¥¸¥§
¥¯¥È¤ò×÷³É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ìÒÔ½µ¤Î¥Ð©`¥¸¥ç¥ó¤Ç‰ä¸ü
されていると房います。

Õý¤·¤¯Build¡¢ŒgÐФ¬¤Ç¤­¤ì¤Ð†–î}¤Ê¤¤¤È˼¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢Build¡¢
ŒgÐФ¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¥±©`¥¹¤ÎˆöºÏ¤Ï¡¢Ê¹Ó䵤ì¤Æ¤¤¤ëJava¤Î¥Ð©`¥¸¥ç¥ó
¤¬1.5.x¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´_ÕJ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1.6.x¤Ç¤ÏÕý¤·¤¯„Ó×÷¤·¤Þ
¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££¨Dolteng0.18.1¤Î¤ªÔ’£©ÀîÀÖ ¤µ¤ó¤Ï•ø¤­¤Þ¤·¤¿:
> Àî˜S¤Ç¤¹¡£
> ¤¤¤Ä¤â¤ªÊÀÔ’¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
> 
> s2flexプロジェクトの恬撹圭隈は採ですか。
> 
> ÒÔϤΤ褦¤Ç¤¹¤«£¿
> File->New->Project->Chura Project->Project Type(S2Flex2+S2Dao)->Finish.
> ¤·¤«¤·¡¢×÷¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï‰ä¤Ç¤¹¡£
> 
> -s2flex
> +WEB-INF/src/main/java
> +WEB-INF/src/main/resources
> +WEB-INF/src/test/java
>  WEB-INF/src/test/resources
> +bin
> +html-template
> +s2flex
> +WEB-INF
> +work
>  main.mxml
> 
> サンプルによって、參和のは屎しいと房います。
> -s2flex2-example
> +src/main/java
> +src/main/resources
>  src/test/java
>  src/test/resources
> +html-template
>  lib
> +licenses
> +src
>  target
> +work
>  build.xml
>  license.txt
>  pom.xml
> 
> ¤É¤³¤«¤Ëégß`¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«£¿
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Seasar-user mailing list
> [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-userSeasar-user メーリングリストの案内