[Seasar-user:12473] =?GB2312?B?UmU6IFtTZWFzYXItdXNlcjoxMjQ3MF0=?= =?GB2312?B?IFJlOiBUZWVkYYKOpM6lpKXzpbilp6Wvpbel56XzpMukxKSkpMY=?=

=?GB2312?B?wO7A1g==?= [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2008年 1月 11日 (金) 15:18:02 JST


¤ÈÑÔ¤¦¤Î¤Ï¡¢1.0.12 ¤ÎˆöºÏ¤ÏºÎ¤â¤·¤Ê¤¯¤Ç¤â¡¢¡¸¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·À¤°¡¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«£¿
仝<component class="
org.seasar.teeda.extension.util.ExtensionRedirectUrlResolverImpl">
 <property name="addUniqueKeyParameter">false</property>
</component>々
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ïtrue¤Ç¤¹¤«£¿
app.diconに
仝<component class="
org.seasar.teeda.extension.util.ExtensionRedirectUrlResolverImpl">
 <property name="addUniqueKeyParameter">true</property>
</component>¡¹¤ò×·¼Ó¤·¤Ç¤â¡¢×·¼Ó¤·¤Ê¤¤•r¤È¡¢½Y¹û¤Ïͬ¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í£¿

½ñ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤¦ÒŠ¤¨¤Þ¤¹¡£


2008/1/11, Koichi Kobayashi <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
>
> СÁÖ (koichik) ¤Ç¤¹£®
>
> Date:  Fri, 11 Jan 2008 10:12:28 +0800
> From:  <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>
> To:    [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> Subject: [Seasar-user:12465] Re: Teeda‚Ž¤Î¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
>
> > そして、Teeda 1.0.12-rc1
> > <http://teeda.seasar.org/download/2008-01-10/teeda-1.0.12-rc1.zip>
> > ¤òʹÓ䷤ʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«£¿½ñ¤ÏTeeda 1.0.11-SP3¤òʹÓ䷤Ƥ뤱¤É¡£
>
> ExtensionRedirectUrlResolverImpl を聞うには
> 1.0.12 ¤¬±ØÒª¤Ç¤¹¤¬£¬
> RedirectUrlResolver ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§©`¥¹¤Ï
> 1.0.11 ¤Ç¤âÀûÓÿÉÄܤǤ¹£®
>
>
>
> 1.0.11 ¤Ç¤Ï£¬RedirectUrlResolver ¤òŒg×°¤·¤¿
> ¶À×Ô¥¯¥é¥¹¤ò×÷³É¤·¤Æ URL ¤Ë¥Ñ¥é¥á©`¥¿¤ò
> ×·¼Ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤£®
>
> public class MyRedirectUrlResolver implements RedirectUrlResolver {
> ...
> }
>
> <component class="...MyRedirectUrlResolver">
> ...
> </component>
>
>
>
> 1.0.12 ¤ÎˆöºÏ£¬
>
> > 仝<component class="
> > org.seasar.teeda.extension.util.ExtensionRedirectUrlResolverImpl">
> >  <property name="addUniqueKeyParameter">false</property>
> > </component>々と
>
> ¤Ï²»Òª¤Ç¤¹£®
> ¤³¤ÎÖ¸¶¨¤Ï£¬URL ¤Ë¥æ¥Ë©`¥¯¥­©`¤ò×·¼Ó¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò
> Ö¸¶¨¤·¤Þ¤¹£®
>
> > 仝<component class="
> org.seasar.teeda.extension.util.ExtensionRedirectUrlResolverImpl">
> >  <property name="uniqueKeyParameterName">"requestId"</property>
> > </component>¡¹¤ò×·¼Ó¤·¤Þ¤¹¤«£¿
>
> ¤³¤ÎÖ¸¶¨¤Ç¥Ñ¥é¥á©`¥¿Ãû¤¬ requestId ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹£®
>
>
> --
> <signature>
>  <name>Koichi Kobayashi</name>
>  <e-mail>[E-MAIL ADDRESS DELETED]</e-mail>
> </signature>
>
> _______________________________________________
> Seasar-user mailing list
> [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
>
-------------- next part --------------
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: http://ml.seasar.org/archives/seasar-user/attachments/20080111/c8cf7687/attachment-0001.html 


Seasar-user メーリングリストの案内