[Seasar-user:12465] =?GB2312?B?UmU6IFtTZWFzYXItdXNlcjoxMjQ0MV0=?= =?GB2312?B?IFJlOiBUZWVkYYKOpM6lpKXzpbilp6Wvpbel56XzpMukxKSkpMY=?=

=?GB2312?B?wO7A1g==?= [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2008年 1月 11日 (金) 11:12:28 JST


´_¤«¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î†–î}¤Ç¤¹¡£
¡¸¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÏȤÎURL¤¬¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·À¤°¤¿¤á¤Ë¡¹¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê£¿

app.diconに
仝<component class="
org.seasar.teeda.extension.util.ExtensionRedirectUrlResolverImpl">
 <property name="addUniqueKeyParameter">false</property>
</component>々と

仝<component class="org.seasar.teeda.extension.util.ExtensionRedirectUrlResolverImpl">
 <property name="uniqueKeyParameterName">"requestId"</property>
</component>¡¹¤ò×·¼Ó¤·¤Þ¤¹¤«£¿

そして、Teeda 1.0.12-rc1
<http://teeda.seasar.org/download/2008-01-10/teeda-1.0.12-rc1.zip>
¤òʹÓ䷤ʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«£¿½ñ¤ÏTeeda 1.0.11-SP3¤òʹÓ䷤Ƥ뤱¤É¡£2008/1/10, Koichi Kobayashi <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
>
> СÁÖ (koichik) ¤Ç¤¹£®
>
> Date:  Thu, 10 Jan 2008 09:43:26 +0800
> From:  <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>
> To:    seasar-user <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>
> Subject: [Seasar-user:12428] Teeda‚Ž¤Î¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
>
> >   return "confirm.html?randomNumber="+ (new java.util.Date().getTime())
> +
>
> do¡«() ¥á¥½¥Ã¥É¤Î‘ø¤ê‚Ž¤ÏßwÒÆÏȤΠURL ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£¬
> ¡¸ßwÒÆÏÈ Page ¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ý©`¥Í¥ó¥ÈÃû¡¹¤Ç¤¹£®
> # ¤Ê¤Î¤Ç£¬‘ø¤ê‚Ž¤ÎÐÍ¤Ï String ¤è¤ê Class ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á£®
>
> ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë URL ¤Ë¥Ñ¥é¥á©`¥¿¤ò¸¶¼Ó¤¹¤ë¤Ë¤Ï£¬
> RedirectUrlResolver ¤òŒg×°¤·¤Æʹ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤£®
>
> http://teeda.seasar.org/ja/extension_customize.html#redirect
>
> ¤Ê¤ª£¬Teeda 1.0.12-rc1 (½ñÈÕ¥ê¥ê©`¥¹Ó趨) ¤«¤é¤Ï
> ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç te-uniquekey ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¥á©`¥¿¤¬
> ¸¶¼Ó¤µ¤ì¤Þ¤¹ (¥Ñ¥é¥á©`¥¿Ãû¤Ï‰ä¸ü¿ÉÄÜ)£®
> ÉÏÓ›¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¡¸¥­¥ã¥Ã¥·¥åŒ²ß¡¹¤ò²ÎÕÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤£®
>
>
> --
> <signature>
>  <name>Koichi Kobayashi</name>
>  <e-mail>[E-MAIL ADDRESS DELETED]</e-mail>
> </signature>
>
> _______________________________________________
> Seasar-user mailing list
> [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
>
-------------- next part --------------
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: http://ml.seasar.org/archives/seasar-user/attachments/20080111/46124d00/attachment-0001.html 


Seasar-user メーリングリストの案内