[Seasar-user:12355] Re: websphere url rewriting

=?GB2312?B?wO7A1g==?= [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2007年 12月 29日 (土) 11:30:36 JST


  /** ™CÄÜ£º¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë */
  public static final String WF000101 = "WF000101£º¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë";
  /** ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë£ºdicon¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÕiÞz¤à */
  public static final String WF00010101 = "dicon¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÕiÞz¤à";
  /** ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë£ºUserInfoDao¤òÉú³É¤¹¤ë */
  public static final String WF00010102 = "UserInfoDaoを伏撹する";
  /** ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë£ºSysEnvSetLogic¤òÉú³É¤¹¤ë */
  public static final String WF00010103 = "SysEnvSetLogicを伏撹する";
  /** ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë£ºRoleKengenInfoDao¤òÉú³É¤¹¤ë */
  public static final String WF00010104 = "RoleKengenInfoDaoを伏撹する";
  /** ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë£º¥·¥¹¥Æ¥à­h¾³Çéˆó¥Æ©`¥Ö¥ë¤«¤éÈ¡µÃ¤¹¤ë¥í¥°¥¤¥óÔ‡ÐÐ×î´ó»ØÊý */
  public static final String WF00010105 = "¥·¥¹¥Æ¥à­h¾³Çéˆó¥Æ©`¥Ö¥ë¤«¤éÈ¡µÃ¤¹¤ë¥í¥°¥¤¥óÔ‡ÐÐ×î´ó»ØÊý";
  /** ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë£º¥·¥¹¥Æ¥à­h¾³Çéˆó¥Æ©`¥Ö¥ë¤«¤éÈ¡µÃ¤¹¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥í¥Ã¥¯½â³ý•rég£¨·Ö£© */
  public static final String WF00010106 =
"¥·¥¹¥Æ¥à­h¾³Çéˆó¥Æ©`¥Ö¥ë¤«¤éÈ¡µÃ¤¹¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥í¥Ã¥¯½â³ý•rég£¨·Ö£©";

  /** ™CÄÜ£º¥¢¥¯¥»¥¹¤òÖÆÓù¤¹¤ë */
  public static final String WF000102 = "WF000102£º¥¢¥¯¥»¥¹¤òÖÆÓù¤¹¤ë";
  /** ¥¢¥¯¥»¥¹¤òÖÆÓù¤¹¤ë£º¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ */
  public static final String WF00010201 = "¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤£º";

  /** ™CÄÜ£º¥Ç©`¥¿¥»¥ó¥¿©`¤ÎÇéˆó¤òÈ¡µÃ¤¹¤ë */
  public static final String WF010101 = "WF010101£º¥Ç©`¥¿¥»¥ó¥¿©`¤ÎÇéˆó¤òÈ¡µÃ¤¹¤ë";
-------------- next part --------------
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: http://ml.seasar.org/archives/seasar-user/attachments/20071229/8d3ca4a1/attachment-0001.html 


Seasar-user メーリングリストの案内