[Seasar-user:13464] Re: s2jdbc + s2flex2

=?GB2312?B?IMDumFM=?= [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2008年 3月 28日 (金) 14:48:03 JST


> ¤¿¤Ö¤ó¬FÐÐ¥ê¥ê©`¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬public¥Õ¥£©`¥ë¥ÉŒê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤žé¤À¤È
> 房います。
´_¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
get,set¤ò×·¼Ó¤·¤¿áá¡¢½â›Q¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

> S2Flex2¤Îjar¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÒÔϤΥե¡¥¤¥ë¤ÈÈë¤ìÌ椨¤Æ´_¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
> http://maven.seasar.org/maven2-snapshot/org/seasar/flex2/s2-flex2/1.1.1-SNAPSHOT/s2-flex2-1.1.1-20080116.163515-1.jar
Èë¤ìÌ椨¤¿¤¬¡¢get,set¤ò×·¼Ó¤·¤Ê¤¯¤¿¤é¡¢½â›Q¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

2008/3/28, jun funakura <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
> ふなくら(nod)です。
>
>
> ¤¿¤Ö¤ó¬FÐÐ¥ê¥ê©`¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬public¥Õ¥£©`¥ë¥ÉŒê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤žé¤À¤È
> 房います。
>
> S2Flex2¤Îjar¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÒÔϤΥե¡¥¤¥ë¤ÈÈë¤ìÌ椨¤Æ´_¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
> http://maven.seasar.org/maven2-snapshot/org/seasar/flex2/s2-flex2/1.1.1-SNAPSHOT/s2-flex2-1.1.1-20080116.163515-1.jar
>
> ¤ªÊÖÊý¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ªîŠ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
>
> --
> ふなくら
>
>
> 2008/3/28, 川赤 <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
> > Àî˜S¤Ç¤¹¡£
> >
> > ¤¤¤Ä¤â¤ªÊÀÔ’¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
> >
> > s2jdbcとs2flex2を聞ってサンプルプロジェクトを恬撹したいんですが、
> > ÒÔϤÎActionScript¥¨¥é©`¤¬°kÉú¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
> >
> > Error: Error #2030: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½K¶Ë (EOF) ¤¬—ʳö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
> >
> > Entity:
> > Address.java
> > @Entity
> > public class Address {
> >  @Id
> >  @GeneratedValue
> >  public Integer id;
> >
> >  public String name;
> >
> >  @Version
> >  public Integer version;
> > }
> >
> > Address.as:
> > package s2flex2.tutorial.entity {
> >
> >    [Bindable]
> >    [RemoteClass(alias="s2flex2.tutorial.entity.Address")]
> >    public class Address {
> >
> >        public var id: int;
> >        public var name: String;
> >        public var version: int;
> >    }
> > }
> >
> > AddressServiceImpl.java:
> >
> > @RemotingService
> > public class AddressServiceImpl implements AddressService {
> >
> >  public JdbcManager jdbcManager;
> >
> >  public Address selectOne() {
> >    List<Address> addressList =
> > jdbcManager.from(Address.class).getResultList();
> >    return addressList != null ? addressList.get(0) : null;
> >  }
> > }
> >
> > addressPage.as:
> >
> >    [Bindable]
> >    public class addressPage extends AbstractPage {
> >
> >        public var model: Address;
> >
> >        public var appMode: int;
> >
> >        override public function onCreationComplete(event: Event): void {
> >            super.onCreationComplete(event);
> >            setInitEntryMode();
> >            selectOne();
> >        }
> >
> >        public function setInitEntryMode(): void {
> >            appMode = AppMode.NEUTRAL;
> >            model = null;
> >        }
> >
> >        public function setNewEntryMode(): void {
> >            appMode = AppMode.NEW;
> >        }
> >
> >        public function setCorEntryMode(): void {
> >            appMode = AppMode.COR;
> >        }
> >
> >        public function convertFormData(): void {
> >            loadFormData(this.model);
> >        }
> >
> >        public function selectOne():void {
> >            remoteCall(service.selectOne(), selectOneOnSuccess, selectOneOnFault);
> >        }
> >
> >        public function selectOneOnSuccess(e:ResultEvent, token:Object=null):void {
> >          model = e.result as Address;
> >        }
> >        public function selectOneOnFault(e:FaultEvent, token:Object=null):void {
> >            Alert.show("selectOne is fault");
> >        }
> >    }
> >
> > ­h¾³£º¡¡seasar 2.4.22,Flex builder 3
> >
> > _______________________________________________
> > Seasar-user mailing list
> > [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> > https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
> >
> >
>
> _______________________________________________
> Seasar-user mailing list
> [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
>
>


Seasar-user メーリングリストの案内