[Seasar-user:13227] Re: s2flex-tutorial��������

李乐 [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2008年 3月 11日 (火) 11:23:49 JST


> this.empNo = int(no);
ͬ¤¸¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é©`£¨String¤ÈIntÐͤΉä“Q¥¨¥é©`£©

Emp.as¤Î¡¸public var empNo: int;¡¹¤ò¡¸public var empNo: String;¡¹¤ÇÈ¡¤êÌ椨¤¿¤é½â›Q¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
¤Û¤«¤ÎӰ푤¬¤Ê¤¤¤«£¿
»­Ãæ¤À¤±ÒŠ¤ë¤È¡¢†–î}¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

2008/3/11, jun funakura <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
>
> ふなくら(nod)です。
>
> > „Ó×÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
> >
> > Tomcat5.5 + Java5 + FlexBuilder3 Plugin + Tomcat plugin。
>
> „Ó×÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
> ­h¾³¤ò‰ä¸ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢„Ó×÷¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
>
> ¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢„Ó×÷¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Î­h¾³(Ô­Òò)¤ò¤ª¤·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
>
>
> > Ò»¤Ä¤Î†–î}¤¬²Ð¤Ã¤Æ¤ë¡£
> >
> > £±£®¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é©`£¨String¤ÈIntÐͤΉä“Q¥¨¥é©`£©
> > <!--<mx:Binding source="empNo.text" destination="page.model.empNo"/>
> > <mx:Binding source="page.model.empNo" destination="empNo.text"/>-->
>
>
> Emp.asに參和を弖紗して
>        public function set empNoString(no:String):void{
>            this.empNo = int(no);
>        }
>        public function get empNoString():String{
>            return String(empNo);
>        }
>
> EmployeeApp.mxml¤ÎÔ“µ±¹wËù¤òÒÔϤΤ褦¤Ë•ø¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>
> <mx:Binding source="empNo.text" destination="page.model.empNoString"/>
> <mx:Binding source="page.model.empNoString" destination="empNo.text"/>
>
> ÉÏÓ›¤Ç„Ó×÷¤¹¤ë¤È˼¤¤¤Þ¤¹¡£
>
>
> --
> ふなくら
>
> 2008/3/11, 川赤 <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
> > „Ó×÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
> >
> > Tomcat5.5 + Java5 + FlexBuilder3 Plugin + Tomcat plugin。
> >
> > Ò»¤Ä¤Î†–î}¤¬²Ð¤Ã¤Æ¤ë¡£
> >
> > £±£®¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é©`£¨String¤ÈIntÐͤΉä“Q¥¨¥é©`£©
> > <!--<mx:Binding source="empNo.text" destination="page.model.empNo"/>
> > <mx:Binding source="page.model.empNo" destination="empNo.text"/>-->
> >
> >
> > 2008/3/10, jun funakura <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
> > > ふなくら(nod)です。
> > >
> > > ŒgÐЭh¾³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
> > > java¤Î¥Ð©`¥¸¥ç¥ó¤äTomcat¤Î¥Ð©`¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï„Ó×÷¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
> > >
> > > ´_ÕJ¤È¤·¤ÆTomcat 5.5.26 + Java5 + Flex Builder 3(StandAlone +JDT) + Tomcat
> > plugin
> > > s2flex2-tutorial¤òimport¤·¤ÆÔ‡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
> > > ÉÏÓ›¤Î­h¾³¤Ç¤Ïmxml¤ÇBindingµÈ¤Î¥¨¥é©`¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤òÐÞÕý¤·¤¿¤é¡¢„Ó×÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
> > >
> > > ­h¾³¤ÇÉÏÓ›¤è¤ê¹Å¤¤¡¢®¤Ê¤ëµã¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
> > >
> > > #Flex Builder 3¤Ïplugin°æ¤Ç¤â†–î}¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
> > > #Eclipse¤ÏFlex Builder¤Î„Ó×÷­h¾³¤Ç¤¢¤ì¤Ð†–î}¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
> > >
> > > --
> > > ふなくら
> > >
> > >
> > > 2008/3/10, 川赤 <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
> > > > > ¥¨¥é©`¤òÒŠ¤ëÏޤꡢFlex3¤Ç×÷³É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë˼¤¤¤Þ¤¹¤¬
> > > > > あっていますでしょうか。
> > > >
> > > > ´_¤«¤ËFlex3¤Ç×÷³É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
> > > >
> > > > >
> > > >
> > s2flex2-tutorial/WEB-INF/lib/swc參和のs2flex2-components.swcを
> > > >
> > > > >
> > > >
> >
> http://s2flex2.sandbox.seasar.org/download/2007-12-28/S2Flex2-components-2.0.0-Beta1.zip
> > > >
> > > > > のものと秘れ紋えてみていただけますでしょうか。
> > > >
> > > > Èë¤ìÌ椨¤¿áá¡¢ActionScript¥¨¥é©`¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢console¤ËÒÔÏ¤Υ¨¥é©`¤¬±íʾ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
> > > >
> > > > ERROR 2008-03-10 16:28:46,138 [http-8080-Processor23]
> > > >
> > [EFLX0001]ßmÓÿÉÄܤÊServiceInvoker[employeeAppService]¤¬ÒŠ¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
> > > >
> >
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.service.exception.InvokerNotFoundRuntimeException
> :
> > > >
> > [EFLX0001]ßmÓÿÉÄܤÊServiceInvoker[employeeAppService]¤¬ÒŠ¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
> > > >  at
> > > >
> >
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.service.impl.RemotingServiceInvokerChooserImpl.chooseInvoker
> (RemotingServiceInvokerChooserImpl.java:41)
> > > > at
> > > >
> >
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.message.processor.impl.MessageBodyProcessorImpl.processBody
> (MessageBodyProcessorImpl.java:96)
> > > >  at
> > > >
> >
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.message.processor.impl.MessageBodyProcessorImpl.process
> (MessageBodyProcessorImpl.java:65)
> > > > at
> > > >
> >
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.message.processor.impl.MessageProcessorImpl.requestProcess
> (MessageProcessorImpl.java:76)
> > > >  at
> > > >
> >
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.message.processor.impl.MessageProcessorImpl.process
> (MessageProcessorImpl.java:65)
> > > > at
> > > >
> >
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.processor.impl.RemotingMessageProcessorImpl.process
> (RemotingMessageProcessorImpl.java:49)
> > > >  at
> > > >
> > org.seasar.flex2.rpc.remoting.RemotingGateway.doPost(
> RemotingGateway.java:66)
> > > > at
> > > >
> > javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710)
> > > > at
> > > >
> > javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)
> > > >  at
> > > >
> > org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(
> ApplicationFilterChain.java:269)
> > > > at
> > > >
> > org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(
> ApplicationFilterChain.java:188)
> > > > at
> > > >
> > org.seasar.framework.container.hotdeploy.HotdeployFilter.doFilter(
> HotdeployFilter.java:63)
> > > >  at
> > > >
> > org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(
> ApplicationFilterChain.java:215)
> > > > at
> > > >
> > org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(
> ApplicationFilterChain.java:188)
> > > > at
> > > >
> > org.seasar.framework.container.filter.S2ContainerFilter.doFilter(
> S2ContainerFilter.java:64)
> > > >  at
> > > >
> > org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(
> ApplicationFilterChain.java:215)
> > > > at
> > > >
> > org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(
> ApplicationFilterChain.java:188)
> > > > at
> > > >
> > org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(
> StandardWrapperValve.java:210)
> > > >  at
> > > >
> > org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(
> StandardContextValve.java:174)
> > > > at
> > > >
> > org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java
> :127)
> > > > at
> > > >
> > org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java
> :117)
> > > >  at
> > > >
> > org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(
> StandardEngineValve.java:108)
> > > > at
> > > >
> > org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java
> :151)
> > > > at
> > > >
> > org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java
> :870)
> > > >  at
> > > >
> >
> org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection
> (Http11BaseProtocol.java:665)
> > > > at
> > > >
> > org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(
> PoolTcpEndpoint.java:528)
> > > > at
> > > >
> > org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(
> LeaderFollowerWorkerThread.java:81)
> > > >  at
> > > >
> > org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(
> ThreadPool.java:685)
> > > > at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
> > > >
> > > > そして、鮫中に仝selectAll is fault々が竃てきます。
> > > >
> > > >
> > > > 2008/3/10, jun funakura <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
> > > >
> > > > > ふなくら(nod)です。
> > > > >
> > > > > >
> > > >
> > s2flex-tutorial¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò×Ô·Ö¤Ç×÷³É¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÒÔÏ¤Υ¨¥é©`¤¬±íʾ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
> > > > >
> > > > > s2flex2-tutorialはFlex2で恬撹されています。
> > > > > ¥µ©`¥Ð¤È½Ó¾A¤¹¤ëComponents¤âFlex2ÓäΤâ¤Î¤¬Í¬—y¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
> > > > >
> > > > > ¥¨¥é©`¤òÒŠ¤ëÏޤꡢFlex3¤Ç×÷³É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë˼¤¤¤Þ¤¹¤¬
> > > > > あっていますでしょうか。
> > > > >
> > > > > もし、Flex3で恬撹しているのであれば、
> > > > >
> > > >
> > s2flex2-tutorial/WEB-INF/lib/swc參和のs2flex2-components.swcを
> > > > >
> > > > >
> > > >
> >
> http://s2flex2.sandbox.seasar.org/download/2007-12-28/S2Flex2-components-2.0.0-Beta1.zip
> > > > >
> > > > > のものと秘れ紋えてみていただけますでしょうか。
> > > > >
> > > > > ¤ªÊÖÊý¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¯¤ªîŠ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
> > > > >
> > > > > --
> > > > > ふなくら
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > 2008/3/10, 川赤 <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
> > > > > > Àî˜S¤Ç¤¹¡£
> > > > > > ¤¤¤Ä¤â¤ªÊÀÔ’¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
> > > > > >
> > > > > >
> > > >
> > s2flex-tutorial¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò×Ô·Ö¤Ç×÷³É¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÒÔÏ¤Υ¨¥é©`¤¬±íʾ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > VerifyError: Error #1053:
> > > > > > org.seasar.flex2.rpc.remoting.S2Flex2Service の
> > > > > > S2Flex2Service ¤Î¥ª©`¥Ð©`¥é¥¤¥É¤¬Ÿo„¿¤Ç¤¹¡£
> > > > > >
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> > example.web.emp::EmployeeApp/_EmployeeApp_S2Flex2Service1_i()
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> > example.web.emp::EmployeeApp
> ()[E:\workspace\example\WEB-INF\src\main\flex\example\web\emp\EmployeeApp.mxml:10]
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> > mx.core::Container/createComponentFromDescriptor
> ()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\Container.as:3571]
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> > mx.core::Container/createComponentsFromDescriptors
> ()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\Container.as:3485]
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> > mx.core::Container/createChildren
> ()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\Container.as:2587]
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> > mx.core::UIComponent/initialize
> ()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\UIComponent.as:5262]
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> > mx.core::Container/initialize
> ()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\Container.as:2524]
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> > mx.core::Application/initialize
> ()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\Application.as:847]
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> >
> Main/initialize()[E:\workspace\example\WEB-INF\src\main\flex\Main.mxml:0]
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> >
> mx.managers::SystemManager/http://www.adobe.com/2006/flex/mx/internal::childAdded
> ()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\managers\SystemManager.as:1625]
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> > mx.managers::SystemManager/initializeTopLevelWindow
> ()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\managers\SystemManager.as:2482]
> > > > > > at
> > > > > >
> > > >
> >
> mx.managers::SystemManager/http://www.adobe.com/2006/flex/mx/internal::docFrameHandler
> ()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\managers\SystemManager.as:2330]
> > > > > >
> > > > > > ¤É¤¦¤¤¤¦Òâζ¤Ç¤¹¤«£¿
> > > > > > _______________________________________________
> > > > > > Seasar-user mailing list
> > > > > > [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> > > > > > https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
> > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Seasar-user mailing list
> > > > > [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> > > > > https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Seasar-user mailing list
> > > > [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> > > > https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
> > > >
> > > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Seasar-user mailing list
> > > [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> > > https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
> > >
> > >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Seasar-user mailing list
> > [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> > https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
> >
> >
>
> _______________________________________________
> Seasar-user mailing list
> [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
>
>
-------------- next part --------------
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: http://ml.seasar.org/archives/seasar-user/attachments/20080311/c3371519/attachment-0001.html 


Seasar-user メーリングリストの案内