[Seasar-user:13219] Re: s2flex-tutorial��������

jun funakura [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2008年 3月 10日 (月) 22:58:48 JST


ふなくら(nod)です。

ŒgÐЭh¾³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
java¤Î¥Ð©`¥¸¥ç¥ó¤äTomcat¤Î¥Ð©`¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï„Ó×÷¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

´_ÕJ¤È¤·¤ÆTomcat 5.5.26 + Java5 + Flex Builder 3(StandAlone +JDT) + Tomcat plugin
s2flex2-tutorial¤òimport¤·¤ÆÔ‡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÏÓ›¤Î­h¾³¤Ç¤Ïmxml¤ÇBindingµÈ¤Î¥¨¥é©`¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤òÐÞÕý¤·¤¿¤é¡¢„Ó×÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£

­h¾³¤ÇÉÏÓ›¤è¤ê¹Å¤¤¡¢®¤Ê¤ëµã¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

#Flex Builder 3¤Ïplugin°æ¤Ç¤â†–î}¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
#Eclipse¤ÏFlex Builder¤Î„Ó×÷­h¾³¤Ç¤¢¤ì¤Ð†–î}¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

--
ふなくら


2008/3/10, 川赤 <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
> > ¥¨¥é©`¤òÒŠ¤ëÏޤꡢFlex3¤Ç×÷³É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë˼¤¤¤Þ¤¹¤¬
> > あっていますでしょうか。
>
> ´_¤«¤ËFlex3¤Ç×÷³É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
>
> >
> s2flex2-tutorial/WEB-INF/lib/swc參和のs2flex2-components.swcを
>
> >
> http://s2flex2.sandbox.seasar.org/download/2007-12-28/S2Flex2-components-2.0.0-Beta1.zip
>
> > のものと秘れ紋えてみていただけますでしょうか。
>
> Èë¤ìÌ椨¤¿áá¡¢ActionScript¥¨¥é©`¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢console¤ËÒÔÏ¤Υ¨¥é©`¤¬±íʾ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
>
> ERROR 2008-03-10 16:28:46,138 [http-8080-Processor23]
> [EFLX0001]ßmÓÿÉÄܤÊServiceInvoker[employeeAppService]¤¬ÒŠ¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.service.exception.InvokerNotFoundRuntimeException:
> [EFLX0001]ßmÓÿÉÄܤÊServiceInvoker[employeeAppService]¤¬ÒŠ¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
>  at
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.service.impl.RemotingServiceInvokerChooserImpl.chooseInvoker(RemotingServiceInvokerChooserImpl.java:41)
> at
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.message.processor.impl.MessageBodyProcessorImpl.processBody(MessageBodyProcessorImpl.java:96)
>  at
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.message.processor.impl.MessageBodyProcessorImpl.process(MessageBodyProcessorImpl.java:65)
> at
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.message.processor.impl.MessageProcessorImpl.requestProcess(MessageProcessorImpl.java:76)
>  at
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.message.processor.impl.MessageProcessorImpl.process(MessageProcessorImpl.java:65)
> at
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.processor.impl.RemotingMessageProcessorImpl.process(RemotingMessageProcessorImpl.java:49)
>  at
> org.seasar.flex2.rpc.remoting.RemotingGateway.doPost(RemotingGateway.java:66)
> at
> javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710)
> at
> javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)
>  at
> org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:269)
> at
> org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:188)
> at
> org.seasar.framework.container.hotdeploy.HotdeployFilter.doFilter(HotdeployFilter.java:63)
>  at
> org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:215)
> at
> org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:188)
> at
> org.seasar.framework.container.filter.S2ContainerFilter.doFilter(S2ContainerFilter.java:64)
>  at
> org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:215)
> at
> org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:188)
> at
> org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:210)
>  at
> org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:174)
> at
> org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127)
> at
> org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:117)
>  at
> org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:108)
> at
> org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:151)
> at
> org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:870)
>  at
> org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:665)
> at
> org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:528)
> at
> org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:81)
>  at
> org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:685)
> at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
>
> そして、鮫中に仝selectAll is fault々が竃てきます。
>
>
> 2008/3/10, jun funakura <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
>
> > ふなくら(nod)です。
> >
> > >
> s2flex-tutorial¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò×Ô·Ö¤Ç×÷³É¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÒÔÏ¤Υ¨¥é©`¤¬±íʾ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
> >
> > s2flex2-tutorialはFlex2で恬撹されています。
> > ¥µ©`¥Ð¤È½Ó¾A¤¹¤ëComponents¤âFlex2ÓäΤâ¤Î¤¬Í¬—y¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
> >
> > ¥¨¥é©`¤òÒŠ¤ëÏޤꡢFlex3¤Ç×÷³É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë˼¤¤¤Þ¤¹¤¬
> > あっていますでしょうか。
> >
> > もし、Flex3で恬撹しているのであれば、
> >
> s2flex2-tutorial/WEB-INF/lib/swc參和のs2flex2-components.swcを
> >
> >
> http://s2flex2.sandbox.seasar.org/download/2007-12-28/S2Flex2-components-2.0.0-Beta1.zip
> >
> > のものと秘れ紋えてみていただけますでしょうか。
> >
> > ¤ªÊÖÊý¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¯¤ªîŠ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
> >
> > --
> > ふなくら
> >
> >
> >
> >
> > 2008/3/10, 川赤 <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>:
> > > Àî˜S¤Ç¤¹¡£
> > > ¤¤¤Ä¤â¤ªÊÀÔ’¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
> > >
> > >
> s2flex-tutorial¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò×Ô·Ö¤Ç×÷³É¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÒÔÏ¤Υ¨¥é©`¤¬±íʾ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
> > >
> > >
> > >
> > > VerifyError: Error #1053:
> > > org.seasar.flex2.rpc.remoting.S2Flex2Service の
> > > S2Flex2Service ¤Î¥ª©`¥Ð©`¥é¥¤¥É¤¬Ÿo„¿¤Ç¤¹¡£
> > >
> > > at
> > >
> example.web.emp::EmployeeApp/_EmployeeApp_S2Flex2Service1_i()
> > > at
> > >
> example.web.emp::EmployeeApp()[E:\workspace\example\WEB-INF\src\main\flex\example\web\emp\EmployeeApp.mxml:10]
> > > at
> > >
> mx.core::Container/createComponentFromDescriptor()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\Container.as:3571]
> > > at
> > >
> mx.core::Container/createComponentsFromDescriptors()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\Container.as:3485]
> > > at
> > >
> mx.core::Container/createChildren()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\Container.as:2587]
> > > at
> > >
> mx.core::UIComponent/initialize()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\UIComponent.as:5262]
> > > at
> > >
> mx.core::Container/initialize()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\Container.as:2524]
> > > at
> > >
> mx.core::Application/initialize()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\core\Application.as:847]
> > > at
> > >
> Main/initialize()[E:\workspace\example\WEB-INF\src\main\flex\Main.mxml:0]
> > > at
> > >
> mx.managers::SystemManager/http://www.adobe.com/2006/flex/mx/internal::childAdded()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\managers\SystemManager.as:1625]
> > > at
> > >
> mx.managers::SystemManager/initializeTopLevelWindow()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\managers\SystemManager.as:2482]
> > > at
> > >
> mx.managers::SystemManager/http://www.adobe.com/2006/flex/mx/internal::docFrameHandler()[E:\dev\3.0.x\frameworks\projects\framework\src\mx\managers\SystemManager.as:2330]
> > >
> > > ¤É¤¦¤¤¤¦Òâζ¤Ç¤¹¤«£¿
> > > _______________________________________________
> > > Seasar-user mailing list
> > > [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> > > https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
> > >
> > >
> >
> > _______________________________________________
> > Seasar-user mailing list
> > [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> > https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
> >
> >
>
>
> _______________________________________________
> Seasar-user mailing list
> [E-MAIL ADDRESS DELETED]
> https://ml.seasar.org/mailman/listinfo/seasar-user
>
>


Seasar-user メーリングリストの案内